O nás - Apart
Subsbscribe to our newsletter to receive updates on upcoming blabli bla something something. Link

Kolektív umelcov APART vznikol v roku 2012. Od začiaktu je jeho hlavnou programovou náplňou publikačná činnosť pod hlavičkou  APART LABEL, ktorá mapuje prejavy výtvarného umenia v lokálnom prostredí.  Zameriava sa na vybrané tendencie súčasných umeleckých foriem, sleduje ich osobitosti a kladie dôraz na budovanie archívu tohto špecifického prostredia. Našou ambíciou nie je mapovať umeleckú prevádzku v celej jej šírke. Pozornosť sústreďujeme na také výstupy a výskum výtvarných foriem, ktoré určitým spôsobom odrážajú náš osobný záujem v daných témach.

V úzkom prepojení s publikačnou činnosťou organizujeme Situácie. Uskutočňujú sa formou prednášky, prezentácie, projekcie, výstavy alebo možu sprevádzať uvedenie publikácie či existujú samostatne ako dielo. Ich hlavným atribútom je performatívny charakter - práca s rôznymi formami dočasnosti, prchavosti, neopakovateľnosti.

Parallax  je priesečníkom našich aktivít z pozície umelcov. Zahŕňa výstavy na ktorých sa zúčastňujeme  ako vystavujúci umelci, ide prevažne o autorské prezentácie kolektívu APART, častokrát v spolupráci so skupinou XYZ a blízkym okruhom umelcov. Ďalej zahŕňa výstavy, ktoré sú organizované v našej koncepcii a projekty, ktoré organizujeme alebo sa spolupodieľame na ich organizácii; často s medzinárodným presahom.

Vydávanie publikácií, organizovanie prednášok, projekcie, kurátorské projekty nevnímame z pozície vydavateľa, kurátora..., ale iba z pohľadu umelca ako neoddeliteľnú súčasť našej umeleckej praxe. V dnešnej dobe považujeme za nevyhnuté práve širokospektrálnosť záberu umelca a v neposlednom rade spoluprácu v kolektíve, prebiehajúcu a vyvíjajúcu sa v neustálom dialógu.

 

KONTAKT

 

info@apart.sk 

 

GALÉRIA HIT

 

Galéria HIT vznikla z iniciatívy neziskového občianskeho združenia KARTEL v roku 2003. Aktivity galérie umožňujú odbornej i širokej laickej verejnosti konfrontáciu s aktuálnymi trendami súčasného vizuálneho umenia. Majú za cieľ dynamizáciu lokálnej umeleckej scény a súčasne podnietenie interkulturálnej a medzinárodnej výmeny, motivujúcej vznik nových projektov. Hlavným cieľom je rozširovanie povedomia o súčasnom umení na Slovensku a v okolitých krajinách, kultúrna výmena, vytvorenie platformy pre diskusiu o rôznorodých prejavoch súčasného umenia v stredoeurópskom kontexte a realizovanie projektov v spolupráci so širším umelecko - teoretickým okruhom s generačnými presahmi. Od roku 2016 sa APART collective spolupodiela na kurátorskom programe Galérie HIT.

 

Tím Galérie HIT:

 

Dorota Kenderová / galeriahit@gmail.com / +421 948 777 094 Jaro Varga / galeriahit@gmail.com / +421 902 105 816

www.galeriahit.com

 

otváracie hodiny: Út—Št: 15:00—18:00

 

Galéria HIT Hviezdoslavovo námestie 18 Bratislava 811 03, Slovakia

 

 

APART STUDIO & OFFICE

 

Račianska 71, 832 59 Bratislava DMD objekt č. 2  2. poschodie m.č. 109A

 

 

 

Grafický dizajn:

 

Magda Scheryová  David Kalata

 

 

Web:

 

Samuel Matejka

 

 

Bývalí, súčasní spolupracovníci a poďakovanie: 

 

Maťo Gavula, Lucia Gavulová, Jana Gombíková, Daniel Grúň, Michal Huba, Erik Janeček, Ivan Kalev, Dora Kenderová, Boris Ondreička, Magdaléna, Scheryová, Peter Sit, Viktor Šelesták, Milan Tittel, Filip Vančo, Jaro Varga, Andrej Žabkay

 

 

 

APART studio