Kolektív umelcov APART vznikol v roku 2012. Od začiaktu je jeho hlavnou programovou náplňou publikačná činnosť pod hlavičkou  APART LABEL, ktorá mapuje prejavy výtvarného umenia v lokálnom prostredí.  Zameriava sa na vybrané tendencie súčasných umeleckých foriem, sleduje ich osobitosti a kladie dôraz na budovanie archívu tohto špecifického prostredia. Našou ambíciou nie je mapovať umeleckú prevádzku v celej jej šírke. Pozornosť sústreďujeme na také výstupy a výskum výtvarných foriem, ktoré určitým spôsobom odrážajú náš osobný záujem v daných témach.

V úzkom prepojení s publikačnou činnosťou organizujeme Situácie. Uskutočňujú sa formou prednášky, prezentácie, projekcie, výstavy alebo možu sprevádzať uvedenie publikácie či existujú samostatne ako dielo. Ich hlavným atribútom je performatívny charakter - práca s rôznymi formami dočasnosti, prchavosti, neopakovateľnosti.

Parallax  je priesečníkom našich aktivít z pozície umelcov. Zahŕňa výstavy na ktorých sa zúčastňujeme  ako vystavujúci umelci, ide prevažne o autorské prezentácie kolektívu APART, častokrát v spolupráci so skupinou XYZ a blízkym okruhom umelcov. Ďalej zahŕňa výstavy, ktoré sú organizované v našej koncepcii a projekty, ktoré organizujeme alebo sa spolupodieľame na ich organizácii; často s medzinárodným presahom.

Vydávanie publikácií, organizovanie prednášok, projekcie, kurátorské projekty nevnímame z pozície vydavateľa, kurátora..., ale iba z pohľadu umelca ako neoddeliteľnú súčasť našej umeleckej praxe. V dnešnej dobe považujeme za nevyhnuté práve širokospektrálnosť záberu umelca a v neposlednom rade spoluprácu v kolektíve, prebiehajúcu a vyvíjajúcu sa v neustálom dialógu.

 

KONTAKTY

 

info@apart.sk

 

Peter Sit / mail@petersit.sk  / +421 944 142 371
Denis Kozerawski / kozerawski.d@gmail.com / +421 911 810 564
Andrej Žabkay / andrejzy@gmail.com / +421 905 265 228
Magda Scheryová / magda.schery@gmail.com / +421 948 375 792


 

 

GALÉRIA HIT

 

Galéria HIT vznikla z iniciatívy neziskového občianskeho združenia KARTEL v roku 2003. Aktivity galérie umožňujú odbornej i širokej laickej verejnosti konfrontáciu s aktuálnymi trendami súčasného vizuálneho umenia. Majú za cieľ dynamizáciu lokálnej umeleckej scény a súčasne podnietenie interkulturálnej a medzinárodnej výmeny, motivujúcej vznik nových projektov. Hlavným cieľom je rozširovanie povedomia o súčasnom umení na Slovensku a v okolitých krajinách, kultúrna výmena, vytvorenie platformy pre diskusiu o rôznorodých prejavoch súčasného umenia v stredoeurópskom kontexte a realizovanie projektov v spolupráci so širším umelecko - teoretickým okruhom s generačnými presahmi. Od roku 2016 sa APART collective spolupodiela na kurátorskom programe Galérie HIT.

 

Tím Galérie HIT:

 

Dorota Kenderová / galeriahit@gmail.com / +421 948 777 094
Jaro Varga / galeriahit@gmail.com / +421 902 105 816

www.galeriahit.com

 

otváracie hodiny: Út—Št: 15:00—18:00

 

Galéria HIT
Hviezdoslavovo námestie 18
Bratislava 811 03, Slovakia

 

 

APART STUDIO & OFFICE

 

Račianska 71, 832 59 Bratislava
DMD objekt č. 2 
2. poschodie m.č. 109A

 

 

 

Grafický dizajn:

 

Magda Scheryová 
David Kalata

 

 

Web:

 

Samuel Matejka

 

 

Bývalí, súčasní spolupracovníci a poďakovanie: 

 

Maťo Gavula, Lucia Gavulová, Jana Gombíková, Daniel Grúň, Michal Huba, Erik Janeček, Ivan Kalev, Dora Kenderová, Boris Ondreička, Viktor Šelesták, Milan Tittel, Filip Vančo, Jaro Varga

 

 

 

apart
APART studio